Regulamin pobytu

1.  Pacjenta obowiązują zasady ujęte w regulaminie wewnętrznym Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień. Niektóre zasady mogą ograniczać prawa pacjenta w związku z zasadami programu terapeutycznego prowadzonego w ośrodku.

2.  Pacjent jest zapoznawany z programem terapii przez terapeutę przyjmującego go do Ośrodka.

3.  Pacjent ma prawo uzyskać pełne informacje dotyczące pobytu w ośrodku i proponowanej terapii od terapeuty prowadzącego pacjenta lub Kierownika ośrodka.,

4.  Pacjent ma prawo odwołać się od decyzji społeczności w uzasadnionym przypadku na
zebraniu klinicznym terapeutów ośrodka w każdy wtorek, wcześniej przedstawiając swój
problem terapeucie dyżurnemu. Ostateczną decyzję podejmuje Kierownik ośrodka.

5.  W trakcie terapii w ośrodku pacjentów obowiązuje abstynencja alkoholowa, narkotykowa, nikotynowa i od leków, które nie zostały zalecone przez lekarza ośrodka. Nie przestrzeganie powyższej zasady może być związane z rozwiązaniem Kontraktu.

6.  W ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz zachowań agresywnych (agresja fizyczna, jak i słowna).

7.  W trakcie uczestniczenia w terapii obowiązuje zakaz utrzymywania kontaktów
seksualnych między pacjentami.
8.   Pacjenci nie mogą używać kawy.

9.Wszelkich informacji o pobycie pacjenta udziela kadra terapeutyczna ośrodka, po
uzgodnieniu wcześniej z pacjentem zakresu udzielanych informacji.

10.  W trakcie pobytu pacjent jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego harmonogramu dnia.

11.  Pacjent zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych
programem terapeutycznym (spotkania społeczności terapeutycznej, zajęcia terapii grupowej, poranne odprawy, spotkania indywidualne z terapeutą, ergoterapia, zajęcia sportowe, kulturalno-oświatowe, inne).

12.  Pacjent zobowiązany jest do poddawania się kontroli utrzymywania abstynencji od
wszelkich środków psychoaktywnych przez terapeutów i osoby pełniące funkcję w SBO
(Służba Bezpieczeństwa Ośrodka).

13.  Obowiązuje zakaz mówienia o narkotykach poza zajęciami terapeutycznymi.

14.  Wszystkie osoby obowiązuje zasada dyskrecji, nie rozmawiania o sprawach poruszanych na zajęciach terapeutycznych, spotkaniach społeczności i w innych sytuacjach w ośrodku z osobami spoza społeczności.

15.  W trakcie całego pobytu pacjent ma prawo do kontaktu z rodzicami lub opiekunami
prawnymi oraz rodzeństwem. Na III etapie leczenia pacjent może prosić o kontakt z bliskimi osobami, które nie są najbliższą rodziną.

16.  Pacjent ma prawo do odwiedzin co najmniej jeden raz w miesiącu.

17. Zakazane jest posiadanie telefonów komórkowych do IV etapu leczenia. Społeczność
terapeutyczna posiada telefon komórkowy na kartę.

18.  Pacjent zobowiązany jest do przygotowania i omówienia poszczególnych etapów swojej pracy terapeutycznej i ubiegania się o przywileje przysługujące poszczególnym etapom pobytu w ośrodku.

19.  Sprawy poddawane głosowaniu na spotkaniach społeczności przechodzą większością
głosów. W uzasadnionych przypadkach terapeuta dyżurny ma prawo zmienić decyzję
społeczności lub wstrzymać jej rozstrzygnięcie do spotkania zespołu terapeutycznego.

20.  Pacjent jest zobowiązany do wywiązywania się z kontraktu terapeutycznego.
Opuszczenie Ośrodka wymaga uprzedniego zezwolenia. Samowolne opuszczenie terenu
Ośrodka grozi wydaleniem.

21. Z chwilą przyjęcia do Ośrodka kontroluje się rzeczy osobiste przywiezione przez pacjenta pod kątem posiadanych leków, alkoholi, narkotyków, muzyki i innych. niedozwolonych przedmiotów.

22.Pacjent zobowiązany jest zdeponować wszystkie rzeczy osobiste i wartościowe, w
przeciwnym wypadku ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub
zaginięcie.

23. Pracownicy Ośrodka zastrzegają sobie możliwość kontroli pokoi pacjentów w dowolnym czasie.

24. Kadra Ośrodka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia w dowolnym czasie testów na obecność: alkoholu, narkotyków, nikotyny, leków.

25. Utrzymywanie czystości osobistej oraz w pokoju jest obowiązkiem każdej osoby

znajdującej się w Ośrodku.

26.  Pacjenta obowiązują prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi

ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 roku (wywieszona do wglądu pacjentów).

27.  Pacjenta obowiązują prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku (wywieszone do wglądu pacjentów).

28.  Pacjenta obowiązują prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i
położnej z 1996 roku.

29.  Pacjenta obowiązują prawa określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 roku.

30. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie.