Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Ul. REJTANA 7B, 42- 200 CZĘSTOCHOWA

 

 

 I. Postanowienia ogólne

 § 1

Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych podmiotu leczniczego, nie będącego przedsiębiorcą – niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień, prowadzonego przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.

 

Regulamin w szczególności określa:

 1. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych i strukturę organizacyjną,
 2. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 3. Cele i zadania Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień, organizację i sposób kierowania komórkami organizacyjnymi
 4. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych
 5. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
 6. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 7. Obowiązki Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień w razie śmierci pacjenta

§ 2

Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień jest podmiotem leczniczym pełniącym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne utworzonym przez stowarzyszenie: Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej z siedzibą                 w Częstochowie i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej( DZ.U z 2011r, Nr 112, poz.654 z późn. zm) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii ( DZ.U 2005 poz. 124 z późn. zm),
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r ., nr 164, poz. 1027 z późn. zm),
 4. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2012 r., poz.159 z późn.zm),
 5. Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 19, poz.177 z późn.zm),
 6. Ustawy z dnia 18 maja 1964rr. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93 z późn. zm),

 

 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy (Dz. U z 1974r, Nr 24, poz. 141 z późn. zm),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) ,
 3. Uchwały Zarządu Głównego Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej (uchwała nr 1/94 z dn. 11 września 1994 r)
 4. Statutu Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej z dnia 23.09.2014r.
 5. Niniejszego Regulaminu,
 6. Zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych i komunikatów Dyrektora Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej oraz Kierownika Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień.

§ 3

Zakład  jest wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego – nr księgi rejestrowej 00000013854

Nadzór nad placówką sprawują:

– Wojewoda Śląski stosownie do przepisów ustawy wymienionej w & 1 niniejszego regulaminu

– Zarząd Główny Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej.

 

II . Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych i struktura organizacyjna podmiotu

§ 4

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień mieszczący się przy ul. Rejtana 7 B w Częstochowie
 2. Struktura organizacyjna:

 

 1. Całodobowy oddział terapii uzależnień – Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień
 2. Komórka organizacyjna – Hostel dla młodzieży uzależnionej
 3. Komorka organizacyjna – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży Uzależnionej

 

 

III. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 § 5

 1. Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w zakresie leczenia uzależnień.
 1. Zakres udzielanych świadczeń to zapewnienie terapii, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin.

§ 6

Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, świadczenia opieki zdrowotnej finansowane są ze środków publicznych. Ośrodek czynny jest całą dobę.

IV. Cele i zadania Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień, organizacja i zadania komórek organizacyjnych

§ 7

 1. Młodzieżowym Ośrodkiem Leczenia Uzależnień kieruje Kierownik , a także reprezentuje go na zewnątrz.

 

Do zadań kierownika należy:

– zapewnia organizacje pracy terapeutycznej personelu terapeutycznego i lekarskiego oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem psychoterapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnień krzyżowych. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej.

– zapewnienie należytego poziomu świadczonych usług zdrowotnych (terapia uzależnień),

– nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego wykonywania zadań przez zespól wychowawców-terapeutów,

– nadzorowanie prawidłowego wykonywania procedur medycznych,

– sprawdzanie poprawności i systematyczności prowadzenia dokumentacji medycznej                     i terapeutycznej obowiązującej w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień,

– przygotowywanie zajęć i warsztatów terapeutycznych prowadzonych w placówce,

– przygotowywanie zajęć i warsztatów przeznaczonych dla rodziców pacjentów (terapia rodzin),

– wspólnie z dyrektorem i księgową Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej jest zdolny do zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania umów dotyczących zakładu.

– współpraca z palcówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów narkotykowych               i leczeniem uzależnień.

 

Kierownik nadzoruje i koordynuje bezpośrednio pracę wszystkich komórek organizacyjnych.

§ 8

 1. Celem Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnień od środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 20 lat z terenu całej Polski.

 

 1. Do zadań Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień należy:
 • Realizacja programu terapii uzależnień od narkotyków i uzależnień krzyżowych,
 • Udzielanie indywidualnych świadczeń leczniczych osobom uzależnionym od narkotyków i uzależnionych krzyżowo

§ 9

Do zadań Hostelu dla Młodzieży Uzależnionej, należy:

– opieka postrehabilitacyjna,

– pomoc w usamodzielnianiu się,

– rozwijanie zainteresowań,

– cotygodniowe spotkania terapeutyczne,

– opieka terapeutyczna i  pedagogiczna,

Wszystkie działania prowadzone są w oparciu o program merytoryczny i regulamin porządkowy hostelu.

 

Opłata za pobyt w hostelu liczona jest jako osobodzień i wynosi 20 zł.Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat jest taka sama jak w przypadku świadczeń nieodpłatnych.

§ 10

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników

 

 1. Do obowiązków pracowników należy w szczególności:

 

1) kompletne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i interesami Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień,

2) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń, procedur, instrukcji i regulaminów dotyczących w szczególności powierzonego zakresu pracy oraz zasad organizacji pracy w Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień,

3) informowanie przełożonych o nie dających się samodzielnie usunąć przeszkodach                     w realizacji zadań,

4) utrzymywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym dla wykonywania zadań na danym stanowisku, przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, BHP i P.POŻ,

 

 

5) zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majątku Ośrodka, zabezpieczenie dostępnymi środkami przed zniszczeniem, kradzieżą lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości,

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej.

 

 1. Uprawnienia pracowników wykonawczych obejmują w szczególności:

 

1) otrzymanie i sukcesywną aktualizację formalnie określonych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,

2) dostęp do środków niezbędnych do realizacji wykonywanych zadań,

3) właściwych i bezpiecznych dla danego stanowiska warunków pracy,

4) wyboru sposobu, miejsca i czasu realizacji zadań o ile nie są one ograniczone lub określone decyzją przełożonego, organizacją pracy, procedurami lub przepisami,

5) zwracanie się o pomoc do bezpośredniego przełożonego w przypadku niemożności samodzielnego wywiązania się z zadań,

6) zwracanie się do przełożonego wyższego szczebla w sprawach spornych lub nie rozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego.

 

 1. Pracownik ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1) jakość, terminowość i ilość wykonanych zadań stosownie do posiadanych uprawnień, środków i warunków ich realizacji,

2) stan i sposób wykorzystanie powierzonego majątku stosownie do postawionych do jego dyspozycji środków materialnych, finansowych i organizacyjnych,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych oraz zasad i procedur obowiązujących w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień.

§ 11

Zakresy obowiązków i uprawnień poszczególnych pracowników znajdują się w ich aktach osobowych i przechowywane są w biurze Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej.

§ 12

 1. Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz jego komórki organizacyjne współpracują za sobą w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym oraz administracyjno-gospodarczym.

 

 1. Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz jego komórki organizacyjne ściśle współpracują ze sobą w zakresie psychoterapii uzależnienia i zapewniają pacjentom ciągłość realizacji programu terapeutycznego.

 

V.Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych

 § 13

 

Leczenie pacjentów w Ośrodku podlega ściśle określonym procedurom diagnostycznoterapeutycznym i medycznym i obejmuje procedurę przyjmowania pacjenta do programu oraz kolejne etapy postępowania terapeutycznego.

 

 1. Celem pobytu w ośrodku jest terapia uzależnień metodą społeczności terapeutycznej w oparciu o program merytoryczny ośrodka.
 2. Zakład zapewnia opiekę terapeutyczną, psychiatryczną, medyczną i pedagogiczną, opiekę lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 3. Szczegółowy proces przebiegu terapii znajduje się w Programie Merytorycznym Ośrodka, będącym do wglądu przy przyjęciu do zakładu oraz na stronie internetowej www.cztps.eu

§14

Przyjmowanie pacjenta do Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień odbywa się zgodnie z zaleceniami:

 

 1. Do oddziału przyjmowani są pacjenci w wieku od 13 do 21 lat uzależnieni od środków psychoaktywnych (z wyłączeniem alkoholu), ze stwierdzonym rozpoznaniem F11.2 do F19.2.
 2. Do Ośrodka przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego.
 3. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego postanowienia Sądu Rodzinnego.
 4. Zakład świadczy nieodpłatne usługi dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 5. Do zakładu leczniczego są przyjmowane (nieodpłatnie) również osoby nieubezpieczone na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.
 6. Pacjenci przyjmowani są do Ośrodka wg zasad jakimi kieruje się Ośrodek umieszczając pacjentów na listach oczekujących na udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. Pacjenci wpisywani są do księgi oczekujących w kolejności zgłoszenia się; w przypadku zwolnienia miejsca opiekunowie prawni, sam pacjent lub sąd informowani są o przyspieszonym terminie przyjęcia.
 7. Pacjenci przyjmowania są po wcześniejszej telefonicznej rozmowie konsultacyjnej i wyznaczeniu terminu przyjęcia. Zgłoszenia pacjentów przyjmowane są codziennie przez terapeutę dyżurnego lub innego pracownika tj. kierownika zakładu, dyrektora, pielęgniarkę.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie od pacjentów z całej Polski (tel: 34 363 97 57,                  730 483 874).

 1. Rejestracji trzeba dokonać osobiście i z opiekunem prawnym (z wyłączeniem skierowanych przez sąd).

8.W przypadku niezgłoszenia się w ustalonym terminie , przyjęcie możliwe jest po ustaleniu nowego terminu leczenia lub w miarę wolnych miejsc.

 1. Pacjenci nieletni przyjmowani są w obecności rodzica lub innego opiekuna prawnego, który podpisuje dokumenty. Przy przyjęciu pacjent lub opiekun prawny winni bezwzględnie

okazać dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z bezpłatnych usług zdrowotnych.

 1. Pacjent wyraża pisemną zgodę na przyjęcie do zakładu oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych (dotyczy pacjentów powyżej 16 roku życia), w przypadku sprzecznych oświadczeń przedstawiciela ustawowego oraz osoby małoletniej w sprawie przyjęcia na leczenie zgodę wyraża sąd opiekuńczy.
 2. Zgodę na leczenie pacjenta poniżej 16 roku życia wyrażają opiekunowie prawni lub postanowienie sądowe.
 3. Opiekun prawny podpisuje zobowiązanie:

– do odebrania dziecka w ciągu 24 godzin od przerwania terapii

– uczestnictwa w comiesięcznych dwudniowych spotkaniach z rodzicami (elementy terapii rodzin)

– pokrycia szkód materialnych poczynionych celowo przez pacjenta.

12.Warunkiem podjęcia terapii jest trzeźwość pacjenta w dniu przyjęcia do Ośrodka.

 1. W przypadku podejrzeń o bycie pod wpływem środków psychoaktywnych przeprowadzone są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu (wynik również musi być negatywny). Jeśli istnieje podejrzenie zażycia alkoholu pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie do oddziału możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym(0,0 promila).
 2. Pacjenci z objawami zespołu abstynencyjnego lub pod wpływem leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość nie są przyjmowani do oddziału.
 3. Pacjenci z przewlekłymi chorobami powinni mieć ustabilizowany stan somatyczny i psychiczny oraz aktualną konsultację lekarza prowadzącego .
 4. O dodatkowych wymaganiach przyjęcia na oddział pacjenci informowani są telefonicznie lub osobiście.
 5. Czas pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do 12 miesięcy.
 6. Ośrodek pacjentom przebywającym w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień zapewnia trzy posiłki dziennie- tj. śniadanie, obiad i kolację oraz w dni nauki szkolnej II śniadanie.
 7. Raz w miesiącu mają miejsce zjazdy rodzinne na które zapraszana jest najbliższa rodzina. Istnieje wtedy możliwość spotkania się i porozmawiania z terapeutą indywidualnym pacjenta.

 

§ 15

 1.Etapy postępowania terapeutycznego w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień obejmują:

1)Procedurę przyjęcia.

2) Zawarcie kontraktu terapeutycznego, zapoznanie pacjenta z zasadami i regułami panującymi w ośrodku oraz programem leczenia.

3) Motywowanie do terapii i rozpoznanie problemów życiowych pacjenta w związku                         z używaniem substancji psychoaktywnych. Postępowanie diagnostyczno-medyczne

4) Podjęcie terapii w kontakcie indywidualnym z terapeutą.

5) Udział w zajęciach grupowych o charakterze warsztatowym, psychoedukacyjnym, społeczności terapeutycznej.

6) Badania laboratoryjne, psychologiczne, konsultacje lekarskie zgodnie z potrzebami.

 

2.Program terapii uzależnienia obejmuje:

 1. Terapię indywidualną
 2. Terapię grupową:

a) Społeczność terapeutyczną

b) Zajęcia terapeutyczne:

– rozwijanie wybranych umiejętności społecznych :  nawroty w uzależnieniach, komunikacji, asertywności,  itp.

– edukacja emocjonalna.

 1. Terapię rodzinna z elementami psychoedukacji.
 2. Zajęcia edukacyjno-rozwojowe.

 § 16

Zasady postępowania w przypadku przerwania terapii:

 

 1. W razie przerwania terapii i wypisu na własne żądanie lekarz lub terapeuta zobowiązany jest do pisemnego poinformowania pacjenta (pacjent się podpisuje) o skutkach zdrowotnych  i konsekwencjach z tego wynikających.
 2. Tryby wypisów:

– zakończenie procesu terapeutycznego

– skierowanie do dalszego leczenia w innej placówce

– wypis na własne żądanie

– zgon pacjenta

– wypisanie na podstawie art.29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 15.04.2011 o działalności leczniczej (wypisany ze szpitala, gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy. Decyzję ostateczną podejmuje kierownik zakładu.)

 1. W przypadku osób przebywających na podstawie postanowienia sądowego informowany drogą listowną jest odpowiedni organ sądowy.
 2. W przypadku wypisu na żądanie pacjent podpisuje oświadczenie z żądaniem o wypis z Ośrodka. W przypadku osób niepełnoletnich dokument ten podpisuje przedstawiciel ustawowy pacjenta.

§ 17

 1. Celem zapewnienia optymalnych warunków uwzględniających specyfikę leczenia uzależnienia, wprowadza się Regulamin Pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień, oraz określa się formę zgody pacjenta na udział w programie psychoterapeutycznym zwaną „kontraktem terapeutycznym”
 2. Akceptacja postanowień Regulaminu Pobytu oraz „kontraktu terapeutycznego” potwierdzana jest przez pacjenta własnoręcznym podpisem pacjenta.
 3. Regulamin pobytu oraz „kontrakt terapeutyczny” traktowany jest jako integralny element programu terapii uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych. Normy zawarte w nim służą do stabilizacji życia pacjenta, wprowadzają nowe jakości i stwarzają możliwość uczenia się konstruktywnych zachowań, koniecznych w pracy nad uzależnieniem.

VI.Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 § 18

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowości diagnostyki i leczenia pacjenta oraz ciągłości postępowania terapeutycznego Ośrodek współdziała z innymi podmiotami działalności leczniczej.
 2. Ośrodek może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne w celu wykonywania zadań opieki zdrowotnej, szczegółowe zasady udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne określają przepisy odrębne oraz umowy obowiązujące pomiędzy Ośrodkiem a przyjmującym zamówienie.
 3. W przypadku wystąpienia chorób somatycznych lub zaburzeń psychicznych uniemożliwiających kontynuację terapii Ośrodek kieruje pacjenta do odpowiednich placówek lecznictwa stacjonarnego lub udziela informacji o możliwościach leczenia w ambulatoryjnych zakładach opieki zdrowotnej.
 4. W przypadku przypuszczenia zagrożenia życia pacjenta niezwłocznie wzywane jest Pogotowie Ratunkowe oraz informowani są opiekunowie prawni pacjenta. Kwoty transportu sanitarnego ponosi ośrodek zgodnie z kontraktem NFZ.

 

VII. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

§ 19

 

 1. Lekarz lub terapeuta udostępnia dokumentację medyczną pacjenta do wglądu lub umożliwia sporządzenie odpisów lub kopii (nieodpłatnie).
 2. Udostępnianie dokumentacji następuje na wniosek: pacjenta (powyżej 16 roku życia), jego przedstawiciela ustawowego oraz osoby upoważnionej przez pacjenta lub uprawnionych podmiotów w rozumieniu odrębnych przepisów (sąd, prokuratura). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 3. Lekarz lub terapeuta jest zobowiązany wyjaśnić w sposób przystępny i zrozumiały treść wpisów zawartych w dokumentacji.
 4. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
 5. Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień udostępnia dokumentację medyczną również podmiotom i instytucjom wymienionym w art. 26 ust.3 pkt.1-11 oraz art.26 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta.

§ 20

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 

 

 

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i za zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji.

 

VIII. Obowiązki Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień w razie śmierci pacjenta

 

1) Osoba pełniąca dyżur w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień niezwłocznie zawiadamia Kierownika Ośrodka o śmierci pacjenta przebywającego na oddziale.                          W przypadku braku możliwości kontaktu z Kierownikiem zawiadamia się Dyrektora Stowarzyszenia.

2) Stwierdzenia zgonu pacjenta i jego przyczyn, odbywa się po przeprowadzeniu oględzin przez lekarza lub lekarza pogotowia ratunkowego. Zgon pacjenta odnotowuje się w historii jego choroby w której dokonuje się zapisu daty i godziny zgonu.

3) Po dokonaniu czynności opisanych w pkt. 1 i 2 następuje kwalifikacja bądź odstąpienie od badania pośmiertnego. Po stwierdzeniu zgonu lekarz wystawia kartę zgonu.

4) Niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu lekarz jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie rodzinę, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna.

5) Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza Kierownik Oddziału lub osoby przez niego upoważnione powiadamiają o konieczności przekazania zwłok transportem specjalistycznym do kostnicy.

6) Do czasu przewiezienia do kostnicy miejskiej, zwłoki osoby zmarłej są oddzielone od otoczenia, niedostępne dla innych pacjentów, osłonięte przenośnymi parawanami.

7) Rodzice nieletniego decydują o wyborze zakładu pogrzebowego.

8) Wszystkie przedmioty, które należały do zmarłego oddawane są rodzicom za pisemnym pokwitowaniem.

9) W przypadku wątpliwości, co do przyczyny zgonu kierownik zakładu lub lekarz powiadamia prokuraturę.

10) Dopuszcza się pobieranie opłaty za  przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.5)) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta zmarłego w podmiocie leczniczym przez okres dłuższy niż 72 godziny wynosi 35,00 PLN za każdą kolejną rozpoczętą dobę.

X. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Organizacyjny ustala Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień, a opiniuje ją Dyrektor Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej oraz Zespół Terapeutyczny Ośrodka
 2. Regulamin jest wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej
 3. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego wymagają formy pisemnej i mogą zostać wprowadzone wyłącznie w trybie Zarządzeń Dyrektora Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej.
 4. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do zapoznania z treścią Regulaminu i przestrzegania go.