ABC pacjenta

> UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Lekarz lub terapeuta udostępnia dokumentację medyczną pacjenta do wglądu lub umożliwia sporządzenie odpisów lub kopii (nieodpłatnie).
 2. Udostępnianie dokumentacji następuje na wniosek: pacjenta (powyżej 16 roku życia), jego przedstawiciela ustawowego oraz osoby upoważnionej przez pacjenta lub uprawnionych podmiotów w rozumieniu odrębnych przepisów (sąd, prokuratura).
 3. Lekarz lub terapeuta jest zobowiązany wyjaśnić w sposób przystępny i zrozumiały treść wpisów zawartych w dokumentacji.
 4. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
 5. Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień udostępnia dokumentację medyczną również podmiotom i instytucjom wymienionym w art. 26 ust.3 pkt.1-11 oraz art.26 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i za zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji.

> INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

Informacja o trybie składania skarg, wniosków i zażaleń

 1. W przypadku uznania, że naruszono prawa pacjenta, zaniedbano lub nienależycie wykonano przez pracowników Ośrodka świadczenie medyczne, naruszono praworządność lub interesy skarżących, pacjent lub osoba go reprezentującą może wnieść skargę, zażalenie lub wniosek.Skargi, wnioski i zażalenia mogą być wnoszone pisemnie (poczta, fax, droga elektroniczna) lub ustnie. Skargi pisemne osobiście dostarczane do:
 2. Kierownika Ośrodka ul. Rejtana 7 B 42-200 Częstochowa.
  1. W razie zgłoszenia skargi ustnie – na wniosek skarżącego sporządzany jest protokół z przyjęcia skargi.
  2. Skargę, wniosek lub zażalenie należy zgłaszać do:

bezpośredniego przełożonego pracownika, którego skarga dotyczy:

Kierownika Ośrodka ul. Rejtana 7 B 42-200 Częstochowa.

a także do:

 • Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, Warszawa, ul. Młynarska 46, bezpłatna infolinia – te 800  190  590 (czynna od pn.- pt. w godz. 8.00 – 20.00),
 • ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, Katowice, Wydział Skarg i Wniosków, ul. Kossutha 13, 32 735 05 45,
 • Prokuratury, Policji.
 1. Skarga pisemna nie zawierająca nazwiska i adresu osoby, która ją wniosła nie jest rozpatrywana.
 2. Skargi, wnioski i zażalenia rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.      W przypadkach tego wymagających o przyczynie przekroczenia terminu powiadamiamy osobę składającą skargę.

> PACJENCI PRZYJMOWANI POZA KOLEJNOŚCIĄ

Przypadki pilne są przyjmowane poza kolejnością, bez konieczności posiadania skierowania.

> RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w zakresie leczenia uzależnień.
 1. Zakres udzielanych świadczeń to zapewnienie terapii, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin.

> OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca pacjentów

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

         Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień     

Rejtana 7b , 42-200 Częstochowa

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej ul. Rejtana 7b , 42-200 Częstochowa, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej ul.Rejtana7b 42-200 Częstochowa,mail:sekretariat@cztps.eu lub telefonując pod numer: 343639754
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 9.  W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.